Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Prawa i obowiązki pacjenta

PACJENT MA PRAWO DO:

 

 1. Uzyskania świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. Uzyskania przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia tj. rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Pacjent ma również prawo żądać aby nie udzielać mu informacji o stanie zdrowia.

 3. Wyrażenia lub niewyrażenia zgody na udzielenie informacji, o których mowa w pkt. 2 innym osobom, w tym wskazania osoby lub instytucji, którą szpital obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci.

 4. Zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

 5. Zachowania tajemnicy dotyczącej wszelkich informacji z nim związanych, w tym zapewnienia ochrony danych zawartych w jego dokumentacji medycznej.
 6. Wyrażenia zgody lub odmowy na udzielenie świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu informacji pomocnej do podjęcia decyzji.

 7. Wypisania się ze szpitala na własne żądanie i uzyskanie od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia.

 8. Poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych.

 9. Własnych przekonań religijnych i zasad moralnych.

 10. Świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień, w szczególności w fazie terminalnej życia oraz do umierania w spokoju i godności.

 11. Dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

 12. Osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego kontaktu z innymi osobami. Pacjent ma również prawo do odmowy kontaktu z innymi osobami.

 13. Opieki duszpasterskiej.

 14. Przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

 15. Zapewnienia: podstawowych potrzeby bytowych i higienicznych, środków farmaceutycznych, materiałów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia adekwatnych do stanu zdrowia.

 16. Znajomości z nazwiska i imienia osób sprawujących opiekę. Personel ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię, nazwisko oraz pełnioną funkcję.

 17. Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń, z których może korzystać oraz ich usytuowanie.

 18. Składania skarg i wniosków do prezesa szpitala.

 

KARTA OBOWIĄZKÓW PACJENTA

 

 1. Pacjent ma obowiązek posiadać aktualny dokument potwierdzający tożsamość.

 2. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu i rozkładu dnia obowiązującego na oddziale.

 3. Pacjent ma obowiązek stosować się do poleceń personelu oddziału.

 4. Pacjent ma obowiązek przestrzegać higieny osobistej i czystości pomieszczeń.

 5. Pacjent jest zobowiązany do kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych pacjentów oraz personelu.

 6. Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za przydzielone do korzystania przedmioty, stanowiące własność szpitala.

 7. Pacjent jest zobowiązany do przestrzegania ciszy nocnej.

 8. W czasie pobytu w szpitalu pacjent ma obowiązek przestrzegać wszystkich zaleceń lekarskich, poddawać się wyznaczonym badaniom lekarskim
  i laboratoryjnym, aktywnie uczestniczyć w rehabilitacji oraz przyjmować zalecone leki.

 9. Wszystkie leki pacjent powinien pobierać w obecności pielęgniarki w dawkach i porach określonych przez lekarza prowadzącego.

 10. Odzież oraz przedmioty osobiste pacjent przechowuje w pokoju, w którym przebywa.

 11. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za kosztowności i przedmioty osobiste pozostawione w pokoju przez pacjentów oraz przez osoby odwiedzające.

 12. W przypadku nie przestrzegania określonych w niniejszej karcie obowiązków, pacjent może zostać ukarany:
  a) upomnieniem lub ostrzeżeniem,
  b) wypisaniem pacjenta ze szpitala lub przeniesieniem do innego ośrodka z zachowaniem poszanowania jego zdrowia i bezpieczeństwa.

Szczegółowe informacje na temat praw pacjenta znajdują się w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. (t.j. Dz.U.2020.849) o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.